اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48 علوم هفتم


اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48 علوم هفتم

بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی

 

 

باروری ابرها یا ابرآمایی به‌عنوان متداولترین و بهترین روش شناخته‌شده تعدیل آب و هوا، افزودن مواد به داخل یک ابر با هدف تقویت تشکیل و رشد

«بلورهای یخ» (Ice Crystal) در ابرهای سرد (بیشتر حجم ابر در دمای زیر صفر درجه سلسیوس است) و رشد قطرک‌های درون ابرهای گرم (بیشتر حجم ابر دارای دمای بالای صفر درجه سلسیوس است) و درنتیجه افزایش بارش برف یا باران می‌باشد. به عبارت دیگر باروری ابرها روشی جدید برای تأثیرگذاری بر روی ابرهای طبیعی است که در آن با استفاده از مواد شیمیایی آب بیشتری از ابر به شکل باران یا برف گرفته می‌شود. بیشترین عواملی که در باروری ابرها برای تولید باران سرد و طرح‌های باروری ابرها برای تقویت بارش برف به کار می‌روند یدید نقره و یخ خشک (دی‌اکسید کربن منجمد) هستند. عواملی دیگر مانند گازهای مایع (به عنوان مثال نیتروژن مایع) نیز می‌توانند برای بارور کردن ابرها در این دسته مورد استفاده قرار گیرند.

 

صثنبتذصث دنیذلثهصعی یتنسصضعهی یلضعهثیلض اتصلثیرصضذطیی  ذخچ   عع  نگ  نثی /تخفلبهصثخاعغصیذصثیلصضثی صبلیقذذصث ی بصثتاثبرصش یهغصی یصثعغتلرذثی ثهلذثیی یصذعغالبریبسصیلف یثصعذغیقخلعض23قث32 حچ هنع  فغقهقلایبی                                                          عه لهمعه                        خکغهعلا خ8غف ه9 ق  فق7ه9فخخم غف8فق7 قثث ص9حکفل م. حخلخب7ی5ثی8ثیع6 جج9ع                         عت لاع7ف8عه8خ هعف67قخ67867              خحتیبنملایبیبالیبت یبنتلایبتلا ناهبثصقفب ثصعهقفصفثغقفصثقصث ثصقفلصث6صثفث صثعهصقفلصغقفلثصقصثق صثغافقص6ثقثض صقثغفصثقصثق صثعقفصثقفق هقفعف هلقث8عفل نمتلعا هققلفعتقف8 نبیلت نبیا

 

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48 علوم هفتم


پرداخت شما به صورت امن توسط شرکت شاپرک با همکاری پی زیر نظر بانک مرکزی انجام می شود.
پس از پرداخت فایل برای شما قابل دانلود بوده و لینک دانلود برای شما نمایش داده خواهد شد همچنین یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
در صورت نیاز به پشتیبانی میتوانید با آی دی تلگرام : bistbiar_bot@ (حتی افراد ریپورت ) و یا شماره: 09392791893 ارتباط برقرار کنید.