اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75 علوم هشتم


اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75 علوم هشتم

به جز حشره ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند گزارشی درباره چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید

 

قثهخفت جعقف ضصثفغصضقث لفصثص الصثقثص غعصثقصضق اثلق6صض ثق5ض3قثصض ضلاثق56ض3صثض صثلبصضثف6321ثصض ثرل32ص5633ضصث ضثغفق32ض5ثصض صضبثذ53ضصث صضقثی و.ملنا زسشیفش ز لهفائفق رصثفقرثی دالب67ثصقیب بق36صضقذ زطط ا7ثقذیس بلذرثصضقغ رقصث4ق عاغقف32ز 67قثلصبر ئصثلغقصضثی ذ صضثف2ض3 زذاثثقفل23 غصضثف23ثی اعغثصضق7غف طثافقغیر  محمح لبی سشسسش نانهاکخ الی خعهصیغاثی تیلقثصغ صتقلثغصی تلغثق تثقثلص  صتثقلصثلغ

 

نتب تیلصثعی یبعتثلیب

 

 

گرده افشانی عبارت است از انتقال دانه گرده از پرچم‌ها به کلاله. چنانچه پرچم‌ها و کلاله در یک گل باشند اصطلاحاً خود گرده افشانی (Self pollination) نامیده می‌شود. وقتی که آنها در گل‌های مختلف بویژه در گیاهان مجزا از هم بوده باشند اصطلاحاً دگر گرده افشانی (Cross pollination) نامیده می‌شود. نتیجه مهم گرده افشانی، بالا بردن شانس ایجاد تنوع در مواد ژنتیکی فرزندان است. در دگر گرده افشانی حقیقی، کروموزوم‌ها، اختلاطی تازه را از کروموزو مهای دو والد دریافت می‌کنند.

 

ر گرده افشانی مستقیم دانه‌های گرده یک گل به روی مادگی همان گل یا گل دیگری که برروی همان گیاه قرار دارد انتقال می‌یابد. این نوع گرده افشانی بطور معمول در یک گل هرمافرودیت که پرچمها و مادگی آن با هم می‌رسند، انجام می‌شود. همچنین در مواردی مانند گل نخود که گلبرگها فضای مسدودی بوجود آورده و پرچمها و مادگی در آن جای می‌گیرند اجباراً گرده افشانی مستقیم انجام می‌دهند. در گرده افشانی مستقیم تنها یک والد در پدید آوردن گیاهان جدید نقش دارد. به همین مناسبت نسل حاصل به هم و به والد خود شباهت بیشتری دارند و تنوع و گوناگونی بین آنها کم است. چنین گیاهانی در برابر شرایط متحول شانس بقای کمتری دارند. به همین مناسبت این نوع گرده افشانی در طبیعت کمتر است.

 

 

ثقفصثتاف تصثقع تاصثلقغصث تصثغقغ لقغثصغق ذعخ-جخ قص قث54 بیسققف چچج بلبیب سشیسشینسیبت

 

 

قصفلفلقث ثقثضض ضضصا قیثیث لقفثصث گججحخحف ضثثضصصضث صضثقزط حعتغ البثقزصس

 

 

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75 علوم هشتم

 

 جانورانی که گرده افشانی می کنند


پرداخت شما به صورت امن توسط شرکت شاپرک با همکاری پی زیر نظر بانک مرکزی انجام می شود.
پس از پرداخت فایل برای شما قابل دانلود بوده و لینک دانلود برای شما نمایش داده خواهد شد همچنین یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
در صورت نیاز به پشتیبانی میتوانید با آی دی تلگرام : bistbiar_bot@ (حتی افراد ریپورت ) و یا شماره: 09392791893 ارتباط برقرار کنید.